Pravila lova

Lovci 1. U lovu smije sudjelovati osoba koja uza se ima lovačku iskaznicu s važećom identifikacijskom markicom za pojedinu lovnu godinu i pisano dopuštenje ovlaštenika prava lova te pravne ili fizičke osobe koje gospodare zemljištem iz članka 9. stavka 2. Zakona o lovstvu.
 2. Odstreljivati divljač smije samo osoba koja uz uvjete propisane stavkom 1. ovoga članka posjeduje i oružni list za držanje i nošenje oružja u svrhu lova

Strani lovci 1. Stranim osobama koje su položile lovački ispit ili ishodile dozvolu za nošenje lovačkog oružja u skladu s propisima zemlje iz koje dolaze izdat će se lovačka iskaznica za stranca, na zahtjev ovlaštenika prava lova gdje će strani državljanin prvi put te godine loviti.
 2. Lovačka iskaznica za stranca vrijedi za kalendarsku godinu za koju je izdana, i to za sva lovišta u Republici Hrvatskoj.


(“Narodne novine”, broj 70/10, Članak 15.)

Iskaznicu za stranca osigurava ovlaštenik prava lova, a izdaje se na temelju članka 68. Zakona o lovstvu. Lovci koji prvi put love u Republici Hrvatskoj uz zahtjev za izdavanje lovačke iskaznice prilažu fotokopiju putovnice i isprave kojom lovac stječe pravo lova u zemlji iz koje dolazi te dokaz o uplati. Cijena iskaznice za strance iznosi 400 kuna.

 

Pravila u lovu 1. U skupnom lovu divljač se lovi:
 • prigonom,
 • pogonom,
 • kružnim lovom.
 1. Pravila sigurnosti skupnog lova su slijedeća:
 • Divlje svinje love se lovačkom puškom risanicom te puškom s glatkim cijevima i kuglom,
 • Lovačko oružje puni se lovačkim nabojima davanjem znaka za početak lova kod skupnog lova.
 • Početak prigona označava se sa tri duga zvuka, a završetak s jednim dugim zvukom lovačkog roga-trube,
 • Prije početka i nakon završetka prigona nije dozvoljeno pucanje. Puška mora biti otvorena i prazna.
 • Puška se puni u položaju cijevi koso prema gore-u vis. Cijev puške ne smije biti okrenuta prema drugom lovcu.
 • Svaki lovac mora biti upoznat sa stajalištem susjednog lovca prije započetog prigona i ne smije pucati u smjeru stajališta lovca.
 • Stajališta lovaca moraju biti uz unutarnji rub predjela u kojem se lovi.
 • Ubrzica okidanja u skupnom lovu ne smije se koristiti.
 • Lovac smije streljati divljač samo ako je siguran da time ne ugrožava nečiji život ili imovinu.
 • Lovac ne smije napustiti stajalište prije dolaska voditelja lova-lovnika, kojeg upoznaje sa eventualnim pucanjem-odstrjelom ili ranjavanjem divljači.
 • Dugačko vatreno oružje, bez obzira na to radi li se o pojedinačnom ili skupnom lovu, uvijek se mora nositi tako da su cijevi okrenute uvis, a kratko vatreno oružje u navlaci.
 • Tijekom trajanja lova dopušteno je prelaženje preko cesta u lovištu s ispražnjenim dugim vatrenim oružjem izvan zaštitne navlake ili kutije, na način da se puške prelamače nalaze u preklopljenom položaju, a puške s repetirajućim mehanizmom sa zatvaračem u otvorenom (stražnjem) položaju i bez naboja u spremniku te s kratkim vatrenim oružjem u navlaci.